Dofinansowanie skutera elektrycznego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych to wsparcie materialne dla osób niepełnosprawnych. Ma na celu ułatwić osobom z różnymi dysfunkcjami aktywny i pełny udział w życiu zawodowym i społecznym.  Od 2019 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu skutera o napędzie elektrycznym. W poniższym artykule podpowiemy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację, a także ile wynosi wsparcie i w jaki sposób można starać się o jego przyznanie.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (grupa I), a także osoby do 16-tego roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje również osobom w wieku do 18 lat, które są zatrudnione oraz niepełnosprawnym, którzy są w wieku aktywności zawodowej. Warunkiem uzyskania wsparcia jest także dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym poruszaniu się. Oprócz tego niezbędna jest również zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera lub wózka o napędzie elektrycznym.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” kwota dofinansowania do skutera elektrycznego w roku 2020 wyniosła 7,5 tysiąca, przy wkładzie własnym osoby niepełnosprawnej na poziomie 25%. Wsparcie to przydzielane jest w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się zaliczanych do obszaru C (zadanie 5).

Należy pamiętać, że aby skorzystać z dofinansowania, należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Ważne jest także uzasadnienie potrzeby uzyskania dofinansowania na skuter, ponieważ decyzję o przyznaniu środków podejmuje PFRON w oparciu o oceny wniosku. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec funduszu.

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, niezbędne jest:

  1. dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności, aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek dotyczy dziecka),
  2. zaświadczenie lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do użytkowania sprzętu o napędzie elektrycznym,
  3. dołączenie dokumentu stanowiącego opiekę prawną (dla opiekunów prawnych dziecka, jeśli dotyczy),
  4. druk wniosku (obszar C, zadanie 5),
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub „Aktywny Samorząd”,
  6. oświadczenie o dochodach, faktura proforma lub oferta cenowa skutera.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej w ośrodku znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania, dołączając kopie lub oryginały niezbędnych oświadczeń. Od zeszłorocznej odsłony programu możliwe jest także składanie wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Internetu na stronie Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia ubieganie się o wsparcie osobom niepełnosprawnych. Głównie dlatego, że można to zrobić bezpośrednio z domu lub z dowolnego miejsca bez konieczności stania w kolejkach. Osoby zainteresowane mogą także liczyć na pomoc doradców, dzięki dostępnym punktom konsultacyjnym, infolinii, kreatora wniosków oraz mobilnego asystenta pomocy niepełnosprawnej. W przypadku wniosku o dofinansowanie wysyłanego online, dokumenty należy dołączyć w formie skanu. 

Dofinansowanie PFRON dla skuterów elektrycznych to możliwość zakupu skutera po niższej cenie, co znacznie wpływa na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.